Κεντρικη

Η σήμανση CE προϊόντος δηλώνει στις αρμόδιες αρχές ότι μπορεί νομίμως το προϊόν να τοποθετηθεί στην αγορά. Επίσης δηλώνει ότι το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί και διατεθεί ελεύθερα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος η σήμανση CE σε ένα προϊόν επιτρέπει την απόσυρση των μη συμμορφούμενων προϊόντων από τα τελωνεία και τις αρμόδιες αρχές.

 

H μονάδα παραγωγής μας και το εργοστάσιο είναι η πιο προηγμένη τεχνολογικά και θα προσφέρει πλήρη έλεγχο της ποιότητας της παραγωγής με έλεγχο των θερμοκρασιών, τις πιέσεις, την οξύτητα και πολλές άλλες παραμέτρους των ουσιών. Εκτός από την υψηλή τεχνολογία, επίσης απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας στο μέλλον.

Η Εταιρεία μας, αναπτύσσοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον δεσμεύεται:

 

 1. Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα Νομοθεσία.    
 2. Να μεριμνά για τη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνων ή και καλύτερων από τις συμφωνημένες με τον πελάτη προδιαγραφές.    
 3. Να μεριμνά για την λήψη μηνυμάτων από κάθε πλευρά (πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενους, κοινωνία) προκειμένου να προβαίνει σε συνεχείς βελτιώσεις των προϊόντων / υπηρεσιών της και των εν γένει δραστηριοτήτων της.    
 4. Να παρέχει πλήρη και ακριβή τεχνικά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα, τις επιδόσεις και  την ασφαλή χρήση των προϊόντων προς κάθε ενδιαφερόμενο.    
 5. Να παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.    
 6. Να μεριμνά για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας και για την πρόληψη της ρύπανσης κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.    
 7. Να παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της με έμφαση σε θέματα Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος.    
 8. Να παρακολουθεί και να υιοθετεί, στο μέτρο του δυνατού, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις και να συμβαδίζει με τις τάσεις της κοινωνίας και της αγοράς.    
 9. Να εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεων της σε θέματα Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.    
 10. Να ενθαρρύνει τους πελάτες και συνεργάτες της να υιοθετούν ανάλογη πολιτική και πρακτικές.    
 11. Να παρέχει όλους του απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.    
 12. Να ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.